MLL:n kysely valtuustoehdokkaille

24.10.2012 15:30 Tiivistelmän laati yhdistyksen pj Heli Rousu

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pellon yhdistys haluaa myös omalta osaltaan vaikuttaa kunnallisvaaleissa ja olemme laatineet kysymyksiä eri aihealueista, jotka pohjautuvat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuntavaaliohjelmaan 2012. 

Kyselyn lähetimme puolueiden puheenjohtajille, jotka omasta vapaasta tahdostaan lähettivät kyselyn eteenpäin ehdokkaille ja vastaajat saatiin kolmesta puolueesta. 

Olemme erittäin kiitollisia vastauksistanne, koska vaikka kyseessä ovat henkilövaalit, toivomme silti, että ehdotuksien ja esimerkkien kautta saamme kaikki ajattelemisen aihetta tärkeistä asioista. 

 1. Peruskoulu kuuluu lapsiperheiden peruspalveluihin. Kuuluvatko lukio ja ammattiopetus mielestäsi pellolaisiin peruspalveluihin? 

Mikäli vastasit myöntävästi: miten toimit niiden säilymisen varmistamiseksi?

Mikäli vastasit kielteisesti: Mikä asia mielestäsi menee niiden ohi?

Kaikki vastanneet olivat myönteisellä kannalla, mutta osa pienin varauksin. SDP:n Irma Ahdevaara ja Lasse Rundgren, vasemmiston Tuomo Waara ja keskustan Tuomas Mathlein miettivät alati pieneneviä ikäluokkia ja sen tuomia haasteita opin ahjojen säilymiselle. Keskustan Risto Kuusijärvi mietti myös kunnan taloutta kokonaisuutena ja koko palveluverkkoa.

Waaran mielestä toisen asteen koulutuksen järjestäminen on myös imagokysymys ja kaikki halusivat osaltaan toimia niin että palvelut ja opetustarjonta säilyisivät. 

Vasemmiston Simo Keräsen mielestä monipuolisuutta myös ammattiopistossa tulisi lisätä, mutta toisaalta se on haastavaa, kun koulutukseen hakevia nuoriakin on vähän. 

Vasemmiston (sit) Piia Kilpeläinen-Tuoma, keskustan Tuomas Mathlein ja Teuvo Matinlompolo olivat ammattiopiston ja lukion yhteistyön kannalla ja ehdotuksia tuli myös Matinlompololta ja Kilpeläinen-Tuomalta Lapin lukioiden ja ammattiopistoiden yhteistyöstä. 

Kilpeläinen-Tuomalla oli nykyaikaisia ehdotuksia verkko-opetuksen ja etäopetuksen järjestämisestä yhteistyössä myös Lapin Yliopiston kautta. Mathlein oli myös etäopetuksen kannalla. Kilpeläinen-Tuoma painotti nuorten kuulemista ja heidän ehdotuksiaan ja toiveitaan opintotarjonnan suhteen.

Keskustan Marja Raappana oli jatkossakin kaksoistutkintojen kannalla ja villinä ehdotuksena keskustan Eero Ylitalolta tuli ajatus uudesta kaksoistutkinnosta ”Jokkis-opistosta” yhdistäen lukio-opinnot ja pienkonekorjaajan moottoritekniikkaopinnot. 

Keskustan Esa Rautio ja Jani Leppäjärvi olivat myös molempien opinahjojen yhteistyön kannalla ja Ylitalon mielestä kilpailuasetelmasta ei ole mitään hyötyä ja vetovoimaisuutta on lisättävä edelleen myös muiden paikkakuntien silmissä. 

Keskustan Jari Konttaniemi oli sitä mieltä että kunnan olisi kustannettava lukiolaisille kirjat ja tietokone jatkossakin.

2. Minkälaisia ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita kotikunnan tulee tuottaa lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen? Kuinka lasten ja nuorten pahoinvointia ennaltaehkäistään?

Kaikki vastanneet olivat ennaltaehkäisevän työn kannalla ja myönteistä oli ehdotuksien ja esimerkkien laaja kirjo.

SDP:n Irma Ahdevaara ja vasemmiston Piia Kilpeläinen-Tuoma olivat Koko kylä kasvattaa -periaatteen puolestapuhujia ja painottivat asioihin puuttumista ja lähimmäisenrakkautta kanssaihmisten taholta.  Kilpeläinen-Tuoma ja kekustan Jari Konttaniemi painottivat edelleen kehittävää yhteistyötä kodin ja koulun välillä. 

Vasemmiston Kilpeläinen-Tuoma ja Tuomo Waara sekä keskustan Esa Rautio, Jani Leppäjärvi, Teuvo Matinlompolo ja Marja Raappana olivat reaaliaikaisten ammattiauttajien työn panostuksen kannalla.  

Waaran mielestä kunnan on todellakin panostettava tähän puoleen, jotta saadaan vankkaa ja asiantuntevaa apua sitä tarvitseville. 

Keskustan Raappanan, Teuvo Matinlompolon ja Risto Kuusijärven mielestä asioihin on puututtava ajoissa ja he myös toivoivat että hyvä neuvolajärjestelmä toimii jatkossakin. 

Matinlompolo painotti kaikkia ennaltaehkäiseviä palveluita myös perheen sisällä toimivia kuten perhetyöntekijöitä. SDP:n Lasse Rundgren toivoi perheille tukea lasten kasvatuksessa uudelleen mahdollistamalla esim. Kotipalvelun tekemää työtä ilman lastensuojelutaustaa. Hän toivoi myös keskustelufoorumeja päivähoidon, koulun ja nuorisojärjestöjen kesken.

Keskustan Eero Ylitalo peräsi oppilashuollon kuuluvuutta koko toiselle asteelle, myös heille jotka tulevat toiselta paikkakunnalta. Keskustan Tuomas Mathleinin ehdotus oli lasten ja nuorten mukaan ottamisesta päätöksentekoon, koska tällä tavalla heille välittyy kuva kuuntelevasta ja välittävästä yhteisöstä. Lasten ja nuorten osallisuutta tulisi lisätä, koska heidän mielipiteensä ovat tärkeitä. 

Vasemmiston Simo Keränen oli nyt syyslukukaudella Pellonkin koulussa järjestettävän Friends-ohjelman puolella, jossa ohjelman avulla pyritään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vähentämään ahdistusta ja masennusta. 

Edelleen uutena ideana hän ehdotti Pellossakin kokeiltavan ns. Mindfulness-menetelmää, jossa lapset itse ovat kokeneet erilaiset hengitys- ja rentoutumisharjoitukset hyödyllisiksi rauhoittumista ja keskittymistä vaativissa tilanteissa.

Kilpeläinen-Tuoma toivoi vanhemmille vertaistukea. Hänen näkökantansa oli, että lyhyet työsuhteet on saatava kuriin, koska se myös osaltaan aiheuttaa perheissä turvattomuutta ja pahaa oloa. 

Kuusijärvi haluaisi panostaa työterveyshuoltoon enemmän. Waara toivoi edelleen myös erityisopetuksen turvaamista niitä tarvitseville. Kolmannen sektorin palveluiden turvaajana keskustan Ylitalo ja Matinlompolo toivoivat kunnalta apua pahoinvoinnin ennaltaehkäisemiseksi. 

Konkreettista neuvoa pahaan oloon tuli myös Kilpeläinen-Tuomalta mm. lasten ja nuorten itse ideoimien kerhojen muodossa, perheen laatuaika esim. yhteisten harrastusten parissa lisää yhteenkuuluvuutta ja vankistaa perheen sisäisiä suhteita. 

Kunnan tulisi tarjota lisäksi harrastusmahdollisuuksia tulotasosta riippumatta ja peräsi turvallisten aikuisten vetämiä harrastuksia, sekä pysyviä työsuhteita heille. Ahdevaaran mielestä vanhempien rakkaus ja huolenpito kantavat pitkälle.

3. Miten Pellon kunnassa on vahvistettava lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Anna esimerkki.

Kaikki olivat sitä mieltä, että lapsia ja nuoria on kuunneltava kaikenlaisissa asioissa.  Vasemmiston Waara ja Kilpeläinen-Tuoma, sekä keskustan Leppäjärvi ja Kuusijärvi ehdottivat kouluvaltuustoa/nuorisoparlamenttia/nuorisoneuvostoa, joka tekisi aloitteita ja ehdotuksia esim. kunnanvaltuustolle.  

Kilpeläinen-Tuoma ehdotti oppilaskuntatoiminnan tukemista, joka itse esittelisi ehdotuksensa ja ajatuksensa heitä koskevassa päätöksenteossa esim. sivistyslautakunnan kokouksissa.

SDP:n Ahdevaara tukisi kylätoimintaa esim ”Satumummojen” lukuhetket kerran viikossa järvikylien lapsille, ”Kylien herruus”- kilpailut kaikille esim. peli-iltojen muodossa, kuljetus järvikylien nuorille ja lapsille kuntakeskukseen eri harrastuksiin ja tapahtumiin. 

Keskustan Rautio ehdotti vanhempien ja lasten yhteisiä kerhoja ja leirejä. Keskustan Ylitalo mietti edelleen kolmannen sektorin palveluita osaksi kunnallista toimintaa esimerkkinä urheiluseurojen nuorisotyö. Hänen mielestään myös seurakunnan ja kunnan yhteistoimintaa lapsi- ja nuorisotyössä saisi lisätä sekä kulttuurista kiinnostuneille antaa mahdollisuuden harjoittelu- ja esiintymistiloihin. Positiivista olivat myös nuorten itse ideoimat jutut kuten ”Porofästit”. 

Keskustan Matinlompolo toivoi kunnalta myös tukea lasten ja nuorten harrastustiloihin. Keskustan Mathlein halusi kunnan järjestävän nuorille ideakilpailuita ja näin aktivoida heitä. Lapset ja nuoret on otettava mukaan heitä koskevien suunnitelmien tekoon esim. jo rakennusvaiheessa. Se lisää oma-aloitteisuutta, yrittäjämaista asennetta ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa. 

Keskustan Raappanan mielestä koulun teemapäivät esim. yhteisten asioiden hoidosta edistävät osallisuutta ja lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa ympärillä olevaan yhteisöön. Omalla tekemisellä oppii hoitamaan toisten ja läheisten asioita ja se luo turvallisuuden tunnetta.

Pellon MLL:n puolesta kiitän alla olevia ehdokkaita vastauksista 

Ahdevaara Irma, SDP

Keränen Simo, Vasemmistoliitto

Kilpeläinen-Tuoma Piia, Vasemmistoliitto (sit)

Konttaniemi Jari, Keskusta

Kuusijärvi Risto, Keskusta

Leppäjärvi Jani, Keskusta

Mathlein Tuomas, Keskusta

Matinlompolo Teuvo, Keskusta

Raappana Marja, Keskusta

Rautio Esa, Keskusta

Rundgren Lasse, SDP

Waara Tuomo, Vasemmistoliitto

Ylitalo Eero, Keskusta

Jaa uutinen:  

 
Viimeisimmät paikallisuutiset
Hae uutisista ja sivustolta
 
Meän Tornionlaakso
Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net
Asiakaspalvelu:
Tilaukset
Osoitteenmuutos
Palaute
Uutiskirje
Yhteystiedot
Tavathan
Facebookissa:
Grafu Oy


Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net